GÆLDENDE VEDTÆGT FOR ØSTER HORNUM IDRÆTSFORENING


  1. Foreningens navn er Øster Hornum Idrætsforening, og den er hjemmehørende i Øster Hornum i Rebild Kommune.
  2. Foreningens formål er at fremme idræt og anden kulturelt arbejde.
  3. Foreningen er tilsluttet DIF og DGI og er dermed underlagt disse organisationers vedtægter og love.
  4. Som medlemmer kan optages såvel aktive som passive medlemmer, der tilslutter sig foreningens formål. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Udelukkelse skal dog forelægges og endelig godkendes af førstkommende generalforsamling.
  5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indvarsles af bestyrelsen i et lokalt blad og på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel.

   Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
   1. Valg af dirigent
   2. Beretning
   3. Regnskab
   4. Indkomne forslag
   5. Valg ifølge vedtægter
   6. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.
Stemmeberettigede er alle kontingentbetalende medlemmer, der er fyldt 16 år.
Ikke stemmeberettigede forældre til kontingentbetalende børn under 16 år kan afgive stemme på barnets vegne, dog således at ingen har mere end en stemme.
Begge forældre har stemmeret.
Stemmeafgivelsen kan kun finde sted ved personligt fremmøde.
Ved stemmeafgivelsen skrives højst det antal navne, der skal vælges.
Foreslås en fraværende, skal der foreligge skriftlig erklæring om, at vedkommende vil modtage valg. Ved valg og andre afstemninger kræves blot et flertal af de afgivne stemmer. (Se dog de særlige bestemmelser for vedtægtsændring og opløsning).

Skriftlig afstemning finder sted på begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt og motiveret krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst og den indvarsles efter samme regler som ordinær generalforsamling.

 1. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf de 5 vælges direkte på generalforsamlingen. De sidste 5 vælges med en fra hvert aktivitetsudvalg.

  Valgbar er alle medlemmer, som er personligt myndige.
  Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, hvoraf 2 og 2 (3) afgår hvert andet år, dog første gang ved lodtrækning.
  Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand, næstformand og kasserer samt drager omsorg for nedsættelse af et forretningsudvalg, der består af 5 medlemmer, hvoraf formand og kasserer er ”fødte medlemmer”. Formanden er samtidig ”født medlem” af Øster Hornum Hallens bestyrelse.

  Forretningsudvalget tegner foreningen udadtil i enhver henseende enten ved:
  1. Formandens + mindst 1 menig medlems underskrift - eller
  2. Mindst 3 medlemmers underskrift.

  Forretningsudvalget er ansvarlig overfor bestyrelse for alle sine dispositioner.
  Ved stemmelighed i bestyrelsen eller forretningsudvalget er formandens stemme ud- slagsgivende. Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter for hvert år.

 2. På generalforsamlingen vælges for hver aktivitet flg. medlemmer:

  - Badminton min. 4 medlemmer
  - Fodbold min. 4 medlemmer
  - Gymnastik min. 4 medlemmer
  - Håndbold min. 4 medlemmer
  - Tennis min. 4 medlemmer
  - Løbeafdeling min. 4 medlemmer

  Alle udvalg må dog gerne bestå af mere end 4 medlemmer.
  Alle valg gælder for 2 år.
  Stemmeberettiget er kun kontingentbetalende medlemmer under aktiviteten. Vedr. stemmeafgivning henvises til § 5. På skift afgår henholdsvis 2 og 2 (evt. 3). Til hvert udvalg vælges 1 eller 2 suppleanter for 1 år.

  Aktivitetsudvalgene konstituerer sig hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer samt bestyrelsesrepræsentant. Dog kan samme person kun være formand i et aktivitetsudvalg. Hvert aktivitetsudvalg har sin egen kasse med regnskabspligt overfor bestyrelsen. For hver aktivitet skal der hvert år i februar udarbejdes og fremlægges et budget for kalenderåret på generalforsamlingen.

 3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer for 2 år. 1 revisor afgår hvert år. Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.

 4. Vedtægtsændring kan kun ske på en generalforsamling og kræver skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

 5. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med 2/3 af de skriftligt afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højest 3 måneders mellemrum. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue børne- og ungdomsorganisationerne i Øster Hornum til indkøb af legeredskaber og rekvisitter m.m.

  Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, den 16. februar 2011.