PROJEKTBESKRIVELSE


Styregruppen/Bestyrelse for foreningen ”Fællesprojekt i Øster Hor-num:
Foreningen ”Fællesprojekt i Øster Hornum” er sammensat af Idrætsforening, FDF, Bor-gerforening, Halforening og kirke. Foreningen har til opgave at udvikle og etablere an-lægsarbejdet omkring Fællesprojekt i Øster Hornum, samt efterfølgende at drive pro-jektet. Foreningen blev stiftet april 2004. (se bilag omkring vedtægter i foreningen)

Indledning:
I Øster Hornum og omegn bor der omkring 2.000 personer. Øster Hornum er en ung og børnevenlig by med mange børnefamilier.

Foreningslivet i Øster Hornum er præget af oplandskultur. Foreningerne har en bred vifte af tilbud fra ældregymnastik til privat legestue, fra husflidsaktiviteter til forskellige klubtilbud for ungdomsgrupper. I byen er der et idrætskompleks med idrætshal, petan-que- og tennisbaner samt et antal håndbold- og fodboldbaner. (www.oester-hornum.dk)

Øster Hornum er en by med mange tilflyttere som ofte er børnefamilier. Det er en by som på trods af nedgang i liberale erhverv er i udvikling, kulturelt og foreningsmæssigt som hvert år tæller nye foreningstilbud.

Byen har tradition for at være meget aktiv. Mange fritidsfaciliteter er gennem årene skabt ved frivillig arbejdskraft (fx stadion, klubhus, hal, FDF hus og tennisanlæg). Det er en by, hvor antallet af børnefamilier er stabilt. Det har en by med en flot natur, hvor der historisk har været tradition for at projektområdet har været udflugtsmål og hvor byens borgere mødtes til en fælles snak og fælles aktivitet.

Øster Hornum er beliggende i Støvring kommune som er en kommune i udvikling, hvor erhverv og befolkning er stigende. Støvring by er i kraftig udvikling, bl.a. er der for nylig kommet nærbane, industrien er i udvikling og der bygges mange familieboliger i Støvring kommune.

Med baggrund i en stigende polarisering mellem by og land, blev der i løbet af efterår/ vinter 2001 blandt nøglepersoner i Øster Hornums foreninger og klubber, taget initiativ til en debat om byens fremtid. Der blev bl.a. udvekslet ønsker og behov for de enkelte klubber og foreningers medlemmer. Debatten viste, at man kunne finde fælles fodslaw for at skabe rammer for fysisk aktivitet, fællesskab, kultur og natur.
Vi fandt frem til:
Vi vil gerne støtte den positive udvikling og gøre Øster Hornum og omegn til et attrak-tivt lokalområde, hvor vi bakker op om aktivitet, fællesskab, kultur og natur for alle borgere.

Vi vil skabe et naturligt samlingssted for byens borgere. Vi ønsker at byens borgere, kan tage på udflugt, kan hygge sig sammen om aktiviteter og sætte gang i aktiviteter på tværs af generationer og køn.

Vi ønsker, at foreningsløse, såvel børn, unge, voksne som ældre har et sted, hvor der er plads til spontane aktiviteter.

Vi ønsker at udbygge hal-aktiviteter med flere og anderledes idrætstilbud, hvilket ikke er muligt i øjeblikket pga. en høj idrætsbelægning i hal og skolens gymnastiksal.

Vi ønsker at udvikle aktivitetsmuligheder til flere udendørsaktiviteter. FDF har til huse i et kredshus som er umiddelbar nabo til området og ønsker at bruge området endnu mere end de allerede gør.

Vi ønsker, at der i Støvring kommune er adgang til atletikfaciliteter.

Vi ønsker, at Ungdomsklubben får udenomsfaciliteter der ligger i umiddelbar nærhed, hvilket projektområdet gør.


Nøgletal anno 2002:
I Øster Hornum by bor der ca. 1.000 personer. Når vi tager hele skoledistriktet med er der 1998 indbyggere. Af disse er 564 under 18 år og 243 over 65 år. Det forventes at indbyggertallet er stagnerende (Støvring kommune).

I foreningerne er der følgende medlemstal:
- FDF: 137 medlemmer under 25. (24,3% af børnene)
- Idrætsforeningen: 578 (I alt 28,9% er medlem)
- Gymnastik 140 pr. 31-12-01 (7% er medlem)
- Tennis 75 pr. 01-07-02 (3,7% er medlem)
- Håndbold 99 pr. 31-03-02 (5% er medlem)
- Fodbold 151 pr. 01-10-02 (7,6% er medlem)
- Badminton 113 pr. 31-03-02 (5,7% er medlem)
- Gnisten (senioridræt): ca. 60 medlemmer (24,6% over 65 er medlem)
- Øster Hornum pensionistforening: 241 medlemmer (99 % over 65 er medlem)
- Borger og håndværkerforening: 60 husstande
- Øster Hornum Husflidsforening: ca. 64 til kurser
- Øster Hornum skole (0-7 kl): 226 elever
- Ungdomsklubben: 25 medlemmer


Mål:
Vi vil skabe gode muligheder i Ø. Hornum og omegn for aktivitet, fællesskab, kultur og natur gennem gode fritids- og idrætsrammer.


Definitioner:
Aktivitet: Såvel foreningsidræt som spontane aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre.
Fællesskab: Fælles arbejde og fysiske rammer for aktivitet og samvær for byens borgere.
Kultur: Sammenhæng mellem kunst, arkitektur og natur og byggemateri-aler, ånd, historik og kulturhistorie.
Natur: Et aktivitetsområde, der både stimulerer til at undersøge naturen og som er skabt under hensyntagen til naturens beskaffenhed.


Projektets formål:
- At skabe og styrke fritidsaktivitetsområdet, så det omfatter brugere fra småbørn til ældre medborgere i lokalsamfundet.

- Skabe rammer for aktivitet, fællesskab, kultur og oplevelsen af natur samt under-støtte byens borgere til at bruge faciliteterne gennem events og fælles forenings op-bakning.

- Styrke det sociale netværk mellem byens borgere.

- Bedre integrationen mellem byens liv og faciliteter gennem de givne rammer.

- At skabe ejerskab til området ved at projektet i videst muligt omfang udføres af fri-villig arbejdskraft.

- Udnytte synergieffekten af udviklingen i Støvring kommune, til at gøre vores lo-kalmiljø attraktivt at bebo og tiltrække yderligere udvikling til Øster Hornum.


Målgruppe:
- Børn, unge, voksne og ældre i Ø. Hornum og omegn. Både organiseret og uorgani-seret idræt og fritid.

- Foreninger, der ønsker at benytte området til aktivitet, fx opvarmning til fodbold, FDF mødeaftner, lørdagshygge i foreningen osv.

- Private og institutionsgrupper med tilknytning til Ø. Hornum og omegn, fx ung-domsklub, dagpleje, børnehave, pensionistforening osv

- Undervisning i folkeskolen.

- Ikke herboende virksomheder, idrætsklubber, foreninger osv., der ønsker at købe sig til faciliteterne til fx kurser, træningslejre osv. (til bidrag til anlægget driftsomkost-ninger).


Indhold:
Se under fanebladet "Projekt indhold".


Finansieringsplan:
Projektet vil blive finansieret gennem dels søgning af fondsmidler, kommunal støtte, indsamling af pengegaver i lokalområdet, frivillig arbejdskraft og støtte fra lokale fir-maer.

Arbejdet med at rejse midler til projektet bliver varetaget af to tovholdere lønnet af midler fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje.

Der oprettes en støtteforening, ”Fællesprojektets støtteforening” som skal varetage op-gaven med at samle lokale midler. Foreningen forventes stiftet medio august 2004(se vedtægter i bilag)

Kirken har stillet jord til rådighed for projektet i form af Katbakken til fx naturlege-plads.

Idrætsforeningen og FDF har stillet deres arealer til rådighed for projektet.

I Øster Hornum har der været tradition for etablering af faciliteter ved hjælp af frivillig-hed. På denne måde er både hal, klubhus, tennisklubhus og FDF hus blevet bygget. Der er ved de offentlige præsentationer vist stor interesse for projektet, samtidig er der ble-vet udtrykt ønske om at yde hjælp både i form af arbejdskraft og pengegaver.

Den frivillige arbejdskraft vil blive fundet ved personlig kontakt, hvor alle byens borge-re vil få et personligt besøg af enten tovholderne eller et medlem af styregruppen. Der-efter vil arbejdskraften blive organiseret efter behov, ønsker og evner.

Der forventes at kunne findes midler hos lokale firmaer. Støtten kan være i form af ma-teriale, rådgivning, arbejdskraft/etablering og sponsorater.

Der er udarbejdet en fondsliste med aktuelle fonde. Disse fonde vil blive søgt efterhån-den som de har ansøgningsfrist til.
(se bilag om aktuel støtte)


Støtteplade:
En vigtig del for etablering af projektet er de forskellige former for støtte. For at synlig-gøre disse vil der blive lavet en udsmykning til ophængning i hallen. Denne vil blive afsløret ved den officielle indvielse af projektet. Der vil dog være åbent for anderledes løsninger, hvis dette ønskes. Fx kan man forestille sig at et firma har sponsoreret for-hindringer på forhindringsbanen og ønsker dette markeret. Dog må den ikke afvige fra de krav projektet stiller med hensyn til samspil med naturen og projektet i øvrigt.


Fremtidig drift:
Foreningen Fællesprojekt i Øster Hornum skal eje og drive det færdige projekt. Projek-tet skal via indtjening dække den økonomiske og praktiske drift af Fællesprojekt i Øster Hornum.

Indtjening til drift skal dels ske ved at området udlejes til andre grupper, som fx uden-bys skoler, institutioner, foreninger og firmaer, dels ved lokale medlemsskaber i pro-jektet og dels ved at der laves diverse arrangementer på området.


Metode:
Fællesprojekt i Øster Hornum har ansat to tovholdere frem til sommeren 2005. Forenin-gen definerer job og ønsker til tovholderne. Tovholderne ansættes med midler fra In-denrigsministeriets Landdistriktpulje.


Tidsplan
Projektet havde offentlig høring forår 2003.

Projektet bygges etapedelt, i følgende prioriteringsrækkefølge:

1. Friuftsanlæg: Amfiteater, shelter, naturlegeplads, stianlæg, tårne, krocket, krolf.
2. Baneanlæg: atletik-, sand- og multibane
3. Fleksibel aktivitets-hus

Projektet forventes færdigt 2007


Kvalitetsmål:
- At 50 % af et bredt udsnit af Ø. Hornum og omegns befolkning udtrykker, at pro-jektet har øget deres aktivitetsniveau, fællesskabsfølelsen, kulturforståelsen og æstetik fornemmelsen.

- At 20 % af et bredt udsnit af Ø. Hornum og omegns befolkning har bidraget med ideer til projektets videreudvikling.

- At 40 % af et bredt udsnit af Ø. Hornum og omegns befolkning udtrykker, at de jævnligt bruger området (mindst 1 gang månedligt).

- At 40 % af det praktiske arbejde i tilblivelsen af projektet er udført af frivillig ar-bejdskraft.


Evalueringsmetode:
-Gruppeinterview et år efter projektet er færdiggjort.

- Optælling af arbejdstimer.

- Bilag til projektbeskrivelse.

- Fleksibelt aktivitets-hus.


Formål:
- Øge indendørs faciliteter således nye og anderledes idrætsgrene kan tilgodeses. Herved skabe en indendørs facilitet med multifunktion, som kan ændres efter tidens behov. .

- Øge muligheden for udlejning af halkapacitet samt det tilhørende udendørsareal.


Beliggenhed:
I forbindelse med nuværende hal på hallens andet friareal. Arealet tilhører i forvejen Den selvejende institution Øster Hornum Hallen.


Indhold:
En tilbygning i tre plan indeholdende et stueplan med disponible rum, squash og moti-onsrum. 1. sal med et stort rum 40m lang, 15m bred, trægulv, mulighed for opdeling til aktuelle idrætsgrene og springgrav, lege- tumlerum til de mindste, således de mindste også får mulighed for fysisk aktivitet , 2 sal med nyt cafeteria, møde og undervisnings-lokaler.

Tilbygningen skal være ældre- og handicapvenlig.


Filosofi:
Med et fleksibelt aktivitets-hus øger vi muligheden for, at nye og anderledes indendørs aktiviteter får udfoldelsesmuligheder. Derved kan vi ramme en bredere målgruppe. Det betyder, at de forskellige rum skal indrettes således, at de kan skifte funktion og følge med tidens trend indenfor aktiviteter.

En flytbar væg i det store rum giver mulighed for både at skabe plads eller intimitet ef-ter behov. Rummet kan således bruges til mindre såvel som større idrætter, udstillinger og arrangementer. En anderledes buet form giver en anderledes rum-oplevelse. Lege-tumlerummet kan fungere som en børneparkering, mens forældrene dyrker deres sport. Børnene vil her få mulighed for at udfolde sig motorisk og at skabe nye venskaber. De disponible rum kan bruges til overnatning, undervisning, møder, opbevaring, altså skifte funktion alt efter behov.

Lejeindtægter skal hjælpe til driften af hele området. Ved at leje området ud i dagtimer-ne, hvor den lokale efterspørgsel ikke er så stor kan vi øge brugergraden. En ældre-og handicapvenlig tilbygning imødekommer et behov fra netop de to grupper og derved kan vi øge muligheden for udlejning.


Atletikbane:
Formål
Skabe atletikmuligheder i fritiden som ny idrætsgren og for idrætsundervisningen i fol-keskolen. Give rum for områdets rulleskøjtere og skatere.

Størrelse og beliggenhed:
Atletikbanen skal ligge på banen i forlængelse af den nuværende hal.

Indhold
400 m løbebane, højde- og længdespringsbane og kastebaner. Banen skal omkranse en mini-fodboldbane. Løbebanen skal have asfaltbelægning og have ”vigespor” med etab-lerede forhindringer opad skråning velegnede til rulleskøjte- og skatertricks.

Filosofi
Atletikbanen kan bruges af såvel den der ønsker individuel idræt, den spontane idræt som holdidrætten. Desuden giver atletikbanen mulighed for børne-/unge mesterskaber i atletik både i foreningsregi og i folkeskolesammenhæng. Den allerede etablerede idræt kan bruge løbebanen til diverse testformer.

Børn elsker at afprøve sig selv i forhold til hurtigst, højest og længst, hvor atletikken fordrer til at konkurrere med andre og sig selv.

Atletikbanen lægger op til spontanidræt for foreningsløse unge, der ønsker at konkurre-re indbyrdes. Med asfaltbelægning er løbebanen velegnet til skatere og rulleskøjteløb og netop denne målgruppe kan få glæde af ”vigesporene”.

Mange vælger at vende tilbage til en idrætsform de kender fra skoletiden og her ligger atletik som en del af folkeskolens pensum.

Løb vinder stadig indpas hos den voksne befolkning. Her giver atletikbanen mulighed for andre typer for løb.


Multibane:
Formål
Skabe mulighed for spontanidræt, især blandt de foreningsløse unge. Være et samlings-sted for børn og unge.

Størrelse og beliggenhed
Beliggende på bane 2 og være 20 x 40 m

Indhold
Asfaltbelægning med en bande af naturmateriale indsat i vandalsikret ramme. Banen skal indeholde basket-kurve, hockey-mål, opstregning og mulighed for opsætning af tennisnet. Mulighed for overrisling til vinterbrug, fx ishockey.

Filosofi
Tidens trend er at især unge er til zapper-idræt, hvor de skifter mellem mange forskelli-ge idrætsgrene og specielt idrætsgrene der oppe i tiden. Multibanen kan dække mange behov på lidt plads. Multibanen er nem at variere og udbygge til skiftende behov. Des-uden er miljøet omkring skater og rulleskøjter oplagt foreningsløst, men er i stand til at tiltrække mange børn/unge.

Ved opstregning og opsætning af tennisnet kan den etablerede idræt også få glæde af multibanen.


Forhindrings - og intervalbane:
Formål
Forhindrings- og intervalbanen er en kondisti, som binder området sammen, således at man kan gå eller løbe området rundt. Banen skal udfordre og stimulere børn, unge voksne og ældre til at hoppe, kravle, klatre og balancere ude i naturen.

Størrelse og beliggenhed
Stien skal omkranse området nord for bane tre. Den løber omkring shelterområdet, am-fiteater, udsigtstårn, teenagehytte, natur/teknikskur, den vestlige del af Katbakken og ned langs bane tre. Der skal være tilgangsforhold forskellige steder langs stien, således man selv vælger, hvad der er start og hvad der er slut.

Indhold
Banen skal indeholde to elementer.
Det ene skal give mulighed for bare at løbe en runde, hvor terrænets beskaffenhed ska-ber mulighed for intervaltræning.

Den anden del skal indeholde forhindringer, der udfordrer børn, unge, voksne og ældre til at hoppe, kravle, klatre og balancere på forhindringer udført i et materiale, som i vi-dest mulig omfang falder sammen med naturen.

Filosofi
Stien fører gennem et terræn, som indeholder såvel gran som løvskov, markkanter og læhegne. Der er stor højdeforskel og terrænet skifter mellem gode læforhold og åbne arealer, hvor vinden hærger.

Et gennemløb af stien giver derved mange naturoplevelser. Ved at anlægge stien som en legerunde a la Tarzan- sti med aktiviteter, der udfordrer til bevægelse og som en kondi- og opvarmningssti stimulerer den børn, unge, voksne og ældre til at løbe, hoppe, kravle, klatre og balancere.

Ved at stien fører folk rundt på området, får de en fornemmelse af de forskellige aktivi-teters beliggenhed, samt størrelse af området.

Stien skal falde sammen med området. Materialevalget skal følge stiens beliggenhed og den skal udnytte højdeforskellene i området.

Inspirationsmaterialer:
Se vedlagte litteraturliste fra
- Plads til idræt og leg: (h)åndbog om idrætslegepladser
udgivet af DGI ISBN 87-89930-65-7


Udsigtstårn:
Formål
Formålet med udsigtstårnet er at give et kig til den omkringliggende smukke natur og områdets historiske sted.

Indhold
Et udkigstårn på et af områdets højeste punkter. Med kort/planche over områdets geolo-gi, forskellige terrænpunkter og historiske steder. Tårnet skal være bygget af træ.

Beliggenhed
I skov/kratarealet nord for Sankt Hanspladsen

Filosofi
Selve området og området omkring Ø. Hornum har en meget smuk natur med geologi-ske interessante punkter. Udsigtstårnet skal skabe mulighed for at nyde den, samt give overblik over projektområdet. Tårnet skal kunne bruges som led i geografi og naturtek-nik undervisningen. Desuden tiltrækkes mange af det at komme op og få et udkig.


Lege/stilleområde:
Formål
Formålet med lege/stilleområdet er at skabe plads for aktiviteter på tværs af generatio-ner lige fra de mindste børn til den ældre generation. Samtidig skal det skabe plads for aktiviteter i forbindelse med bålhytten, hvor familien, gaden, dagplejerne, børnehaven eller lignende kan komme til et område, hvor det både er muligt at nyde maden og kaf-fen samtidig med at en del af selskabet kan lave aktiviteter, hvor det er muligt med op-syn af området. (hele legestille-området kan overskues fra bålhytten)

Indhold
Lege/stilleområdet indeholder:

- 20 x 40 m sandbane til strandhåndbold, beachvolley og sandkasse.
- Naturlegeplads for de 2-14 årige.
- Legeskur
- Bålhytte


Strandhåndbold, beachvolleybane og sandkasse:
Et 20 x 40 m stort område med strandsand, hvor der er mulighed for opsætning af mål og net til de forskellige aktiviteter. Arealet kan desuden bruges som sandkasse for de mindste.


Naturlegeplads:
Legeaktivitetsmaterialer til klatre, kravle, krybe, hoppe, balancere og gemme aktiviteter i naturmaterialer til aldersgruppen 2-14 år.


Legeskur:
Et skur i forbindelse med lege/stilleområdet, hvor man kan finde volleynet og redskaber til gamle idrætslege. Desuden skal der være et sæt spilleregler i et materiale, der kan tåle vejr og vind, således alle kan lære og finde de spilleregler til de spil der kan foregå på området.


Bålhytte til 20-25 deltagere:

Bålhytten udføres i naturmaterialer under hensyn til brandsikkerhed. Bålhytten etableres med fast bålsted i midten. Til hytten fremstilles fire sidestykker der lader sig hægte på alle sider. Disse monteres efter behov som afskærmning og læ. Hytten udstyres med bænkplads til 20-25 personer.

Beliggenhed
Sandbanen skal lægge i den østlige ende af Bane 3. Bålhytten skal ligge på skrænten lige over sandområdet. Naturlegepladsen skal ligge i kanten af Katbakken.

Filosofi
Området ligger lige neden for bålhytten og kan derfor skabe ramme for udflugter til området for familien, venner, gaden, grillaftenen osv. Aktiviteterne ligger op til at alle kan være med – ung som gammel, og der er aktiviteter for enhver smag. Området kan overskues fra bålhytten, således selv små børn kan gå frit på området og holdes øje med fra bålhytten. Bålhytten er overdækket, så man altid kan trække i læ for vejr og vind. Man kan sidde ned på ordentlige bænke, så ældre og handicappede også kan være med.

Stianlægget går både forbi naturlegeplads, sandbane og bålhytte, således der er gode adgangsforhold for såvel gangbesværede som barnevogne og trækvogne.

Det store sandareal til strandhåndbold kan bruges til spil, men kan også bruges til de mindste som sandkasse samt tumleområde. Dvs. det kan blive et yndet udflugtsmål for dagplejen – såvel den kommunale som den private.

Inspirationsmaterialer
- Møller, Jørn: gamle idrætslege i Danmark 1-4, DGI/idrætshistorisk værksted, 1997

- Plads til idræt og leg: en (h)åndbog om idrætslegepladser
udgivet af DGI ISBN 87-89930-65-7


Udbygning af nuværende amfiteater:
Formål
Give mulighed for at byens børneinstitutioner og andre interesserede kan arrangere udendørs teaterforestillinger, teatersport og koncerter i et naturligt samlingspunkt. Des-uden kan der afholdes udendørsgudstjenester.

Størrelse og beliggenhed
I det nuværende amfiteater.

Indhold
Omklædningsskur. Udbedring af nuværende scenefaciliteter og siddetrapper.
Brændeskur og brandslukningsmateriel. Sejldug til overdækning.

Filosofi
Mulighed for at give børn og unge et kulturelt input, hvor kulturelle aktiviteter ikke nødvendigvis behøver være i professionelle afstukne rammer.

Desuden er der mulighed for at afholde udendørs gudstjenester og kirkelige koncerter.


Shelter med tilhørende overdækket madsted, vand og toilet:
Formål
Det overdækkede madsted og shelter skal tjene som base for grupper, der benytter shel-ters i forbindelse med længerevarende arrangementer med overnatning. Altså friluftsliv, madlavning og aktiviteter i det fri. Shelter og madsted opføres ved allerede eksisterende shelters. Vand og toilet skal etableres i nærheden

Størrelse og beliggenhed
Opføres i den sydøstlige del af granbevoksningen. Der ryddes ikke mere bevoksning end nødvendigt for etablering. Shelteren opføres ved allerede etablerede shelters, såle-des at de danner en halvcirkel med åbning mod fælles center, som er madstedet. I umid-delbar nærhed etableres multtoilet og vand.

Indhold
- 1 shelter. Shelteren opføres med sider og bagvæg af rundtømmer, tag er bræddebe-klædt og lukket med tagpap. Gulv af planker. Nederste rundtømmer forlænges foran hytten i firkant så der er mulighed for at anlægge bålplads foran hytten – og tjener som siddeplads for den enkelte shelter.
- Til madstedet laves der en overdækning og der fremstilles fire sidestykker, der lader sig hægte på alle sider. Disse monteres efter behov som afskærmning og læ.
- Vandstander.
- Mult-lokum.

Filosofi
Shelterbyen ville kunne bruges af FDF i forbindelse med forbundets udøvelse af kerne-aktiviteter ved aftenmøder og weekend arrangementer.

Som brugere tænkes alle, der har lyst til primitiv overnatning, derfor bør pladsen opta-ges i fortegnelsen over primitive lejrpladser i DK.

Desuden for byens borgere der ønsker at tage del i friluftsliv.

Shelterbyen kan også fungere som udlejning til lejrskoler.

Inspirationsmaterialer:

- KREA’s katalogmateriale.


4 kroketbaner og krolf bane:
Formål
At trække pensionistgruppen til aktivitetsområdet. Kroket og krolf er nogen af de idrætter som vinder indpas hos pensionister.

Størrelse og beliggenhed
Overholdende internationale mål. Skal anlægges på bane 1, således at banen stadig kan bruges til fodbold.

Indhold
Skur til/med materialer til kroket og kroket udstyr.

Filosofi
Kroket og krolf taler til det ældre publikum og er yndede pensionist-idrætter. Ved at etablere 4 kroketbaner og en krolfbane skaber det mulighed for at pensionisterne kan invitere andre pensionist-grupper i konkurrence-øjemed eller til hygge og dermed udvi-de såvel det personlige som det foreningsmæssige netværk.

Kroket er og krolf kan blive yndede familieaktiviteter, hvor alle generationer kan være sammen om en fælles aktivitet. Således vil banerne blive til et familieudflugtsmål, hvor bedsteforældre, børn og børnebørn kan lave fælles idrætsaktiviteter.

Inspirationsmaterialer
- DGI Himmerlands ældreidrætsudvalg.


Stianlæg:
Formål
Formålet med stianlægget er, at alle har tilgang til projekt-området, uanset om man har barnevogn med, er kørestolsbruger eller er dårligt gående. Stianlægget skal i videst mu-lig omfang overholde dansk standard for udendørs stianlæg og tilgængelighed.

Beliggenhed
Projektområdets terræn er stærkt stigende. Stien skal anlægges fra FDF’s kredshus til underste kant af Katbakken. Herfra langs Katbakken til den sydlige skrænt af bakken langs bane 3. Herfra langs bane 3 til Sankt Hanspladsen.

Indhold
I følge Dansk Center For Tilgængelighed (DCFT) skal vi tage hensyn til følgende:

”…Generelt bør stiforløb ikke overskride en hældning på 1:25 (4%) altså 25
m sti for at stige 1 m i højden.

Ramper må ikke være mere stejl end 1:20 (5%) og skal forsynes med
håndlister og suppleres med trapper der ligeledes skal have håndlister.

Underlaget bør være jævnt og fast - asfalt, hårdt stampet grus eller
beton fliser… - ledelinier, markeringsfelter, hvilepladser....…”

Filosofi
Projektområdet er svært tilgængeligt for vores handicappede brugere og desuden også for adgang med barnevogne, klapvogne, legevogne.

Som helhed henvender området sig til en bred målgruppe af byens beboere.

For at sikre at området bruges, skal der være gode adgangsforhold uanset alder og mo-bilitet. Ved at øge områdets tilgængelighed giver vi mulighed for at handicappede og ældre at få glæde af området. Gode adgangsforhold gør det nemmere for dagplejere og børnehaver at få deres barnevogne, klapvogne og legevogne op til området.

Stisystemet skal også fungere som bindeled mellem områdets aktiviteter. Herved bliver der skabt sammenhæng mellem børns, voksnes og ældres brug af området. Der bliver inviteret til flergenerations-aktiviteter på området.


Teenager hytte
Formål
Formålet med teenager hytten er at skabe et rum for teenagere, hvor de kan være alene, og hvor voksne ikke har umiddelbar adgang.

Indhold
En hytte, der står på ben, hvor adgangsforholdet er enten en stige eller en lille klatre-væg. Hytten skal være lukket på tre sider, således der både bliver skabt læforhold og fred for nysgerrige blikke.

Beliggenhed
I skov/kratarealet nord for Sankt Hans pladsen.

Filosofi
Citat fra plads til leg og idræt (DGI):
”..de unge er på mange måder en stamme for sig. De er hverken børn eller voksne. Der-for vil de nødigt gribes på fersk gerning i barnepjat, men samtidigt føler de sig gang på gang afstødt af de voksne, fordi de ikke slår til, ikke er robuste nok og ikke er gamle nok. Derfor skal de have mulighed for at skabe deres egen kultur. De fortrækker at være skjulte, undtagen når de laver det, de er eksperter i…”

Området ligger lidt afsides, og der er ikke umiddelbart udsyn til hytten. Der er her mu-lighed for at skabe den ro til de unge, som de har behov for – et mødested med mange muligheder.

Området er desuden godt for børn at lege røver- og krigslege i dagtimerne, hvor hytten kan bruges som erobringsfort.


Natur værksted

Formål
Formålet med et naturværksted er at brugerne kan få en oplevelse af naturen og under-søge den på egen hånd. Der skal være mulighed for at undersøge, eksperimentere, sanse og drage erfaringer af naturen og fysikken. Lokaliteten kan bruges af skoler til at under-støtte folkeskolens undervisning, øge muligheden for at børn og forældre kan gå på op-dagelse sammen og udbygge tilbuddene omkring friluftsaktiviteter.

Størrelse og beliggenhed
Træhytte, delt i to rum, hvor det ene rum er til opbevaring af undervisningsmateriale og det andet skal fungere som arbejdsrum.

Udenfor bliver der etableret et ”oplevelsesrum”, hvor man oplever fysikken og naturen på egen krop.

Hytten skal ligge i den østlige del af Sankt Hans Pladsen. Her er der let tilgang til at gå ud og indsamle materiale til studier. Der er lagt el op og der skal laves en stikledning fra vandledning op til shelterbyen.

Filosofi
Ved at øge børn og unges mulighed for at undersøge, eksperimentere og sanse naturen og fysikken vil vi søge at give dem en bedre forståelse, fortrolighed og større glæde af den omgivende natur og fysikkens love. Herigennem vil der være en styrkelse af inte-ressen for det naturvidenskabelige område.

Inspirationmateriale
- Natur og museum, 34. årgang, december 1995. ”Naturen kom før mennesket” - Nina Rehfeldt.


Overordnet budget
Område Budgetteret pris excl. moms

Shelter soveområde:
- 1 shelter
- 1 bålhytte
- Multilokum
- Vandledning 100.000 kr

Tårnområde:
- Teenagehytte
- Udsigtstårn 106.000 kr

Lege stilleområde:
-  Bålhytte
-  Beachvollybane
-  Naturlegeplads 372.000 kr

Forhindringsbane:
- 650 m løbebane med forhindringer 153.000 kr

Atletikbane:
- 300 m rundbane
- Diverse kaste og springgrave 1.095.000 kr
- Kunst i området 50.000 kr
- Kroketbane 15.000 kr
- Handicapvenligt stianlæg 146.000 kr
- Amfiteater 13.000 kr

Multibane:
- Asfaltbane med diverse mål, kurve og skater-ramper 450.000 kr
- Naturskur
- Skur med undervisningsmaterialer 170.000 kr
- Hal
- Springgrav
- Squasbaner
- Mødelokaliteter
- Børnetumlerum
- Overnatningsfaciliteter 10.400.000 kr

Total 13.070.000 kr


Finanseringsforslag
Tal markeret med rødt er allerede bevilgede beløb. Altså på nuværende tidspunkt 750.000 kr.

Finansiering Udgifter Indtægter akkumuleret
Løn til tovholder 300.000 kr.
Anlægsudgifter incl moms 17.125.500 kr.

Egen indtægter
Private bidragsydere 1.500.000 kr.
Værdi af frivillig arbejdskraft* 2.000.000 kr.
I alt egne indtægter 3.500.000 kr.
3.500.000 kr.
Lokale midler

Lokale sponsorer 700.000 kr.
Lokale fonde 150.000 kr.
Kommune 2.000.000 kr.
Øster Hornum Idrætsforening 50.000 kr.
Borgerforeing i Øster Hornum 40.000 kr.
FDF i Øster Hornum 10.000 kr.
Kommune 150.000 kr.
I alt lokale midler 3.100.000 kr.
6.600.000 kr.
Større fonde
Landdistriktspuljen 2003 200.000 kr.
Landdistriktspuljen 2004 100.000 kr.
Lokale- og anlægsfonden 2.000.000 kr.
A P Møllers Fond 2.000.000 kr.
Realdania Fonden 2.000.000 kr.
Art. 33 - ordningen 2.200.000 kr.
Friluftsrådet 150.000 kr.
I alt større fonde 8.850.000 kr.
15.250.000 kr.
Andre fonde
Spar Nord Fonden 50.000 kr.
Oticon fonden 50.000 kr.
Albani fonden 25.000 kr.
Bustrup-fonden 51.000 kr.
BG fonden 50.000 kr.
Brødrene Hartmanns Fond 115.000 kr
Initiativ-støtten 50.000 kr.
Egmontfonden 200.000 kr.
Gangstedfonden 200.000 kr.
JLfondet 150.000 kr.
Kriminalpræventive råd 50.000 kr.
Rockwool-fonden 50.000 kr.
Den Danske Bank Fond 50.000 kr.
Roskildefonden 50.000 kr.
Rådighedspuljen 100.000 kr.
Augustinusfonden 50.000 kr.
Beckettfonden 50.000 kr.
DIF 50.000 kr.
Tuborgfondet 70.000 kr.
Tuborgs Grønne Fond 15.000 kr.
Diverse små fonde 56.000 kr.
I alt andre fonde 1.532.000 kr.
Indtægter i alt 17.425.500 kr. 16.782.000 kr.


Frivillig arbejdskraft er udregnet efter følgende norm:
Ufaglært arbejdskraft 100,- i timen
Faglært arbejdskraft 200,- i timen
Entreprenørarbejde med maskiner 500,- i timen

Faglært arbejde er defineret som fx ingenørarbejde, revisorhjælp, advokatbistand, in-stallationsarbejde, diverse konsulenthjælp osv.

Entreprenørarbejde med maskiner er defineret som fx bortkørsel af jord, gravearbejde, fjernelse af træstød, anlægsarbede osv.

Til den frivillige arbejdskraft, er der indhentet skriftlige tilkendegivelser.

Udendørs driftsbudget.
Løbende vedligeholdelse:
- Græsslåning
- Kantbeskæring 1-2 gange om året
- Øvrig beskæring 1-2 gange om året.
- Anlæggene skal løbende tjekkes for mangler og skader. Dette sker en gang hver anden uge, hvor alle aktiviteter gås i gennem for mangler og skader. Mindre mang-ler og skader udbedres med det samme.
- Affaldsspande tømmes ved samme lejlighed.

Større vedligeholdelsesarbejder:
- 3 arbejdsweekends for byens borgere – to i foråret og en i efteråret.

Som overordnet ansvarlige på området har vi følgende fordeling:
Som ansvarlig har man ikke økonomisk forpligtelse til vedligeholdet, men er tovholder på vedligeholdelsen på det pågældende område, fx at bestille vedligehold til området på arbejdsweekends samt videregivelse af information til de implicerede parter.

FDF:
- Shelters
- Bålhytte
- Teenagehytte

Borgerforeningen:
- Amfiteater
- Udsigtstårn
- Natur og teknikværksted
- Naturlegeplads

Idrætsforening:
- Naturforhindringsbane
- Beachvolley
- Multibane
- Atletikbane


Udgifter
Græsslåning og beskæring Kommunen opretholder den nu-værende klippe- og beskærings-aftale i området
Renligholdelse og tjek Kommunal støtte, fx i form af et beskæftigelsesprojekt

Vedligehold
- Materialer 20.000 kr.
- Legepladsinspektion 5.000 kr.
- Henlæggelse til vedligehold 21.500 kr.

Forsikring 1.500 kr

Forsyning
- Renovation 3.000 kr.
- El 6.000 kr.
- Vand 6.000 kr.


Indtægter

- Brugerbetaling
- Smørklat, leje 2.000 kr.
- Børnehave, leje 2.000 kr.
- Ungdomsklub, leje 2.000 kr.
- Skole, leje 10.000 kr.
- Gnisten, leje 2.000 kr.
- Medlemskontingent støtteforening 45.000 kr.

Indtægter i alt 63.000 kr.Byrådets godkendelse af Fællesprojekt i Øster Hornum
Zonetilladelse til projektet
FDFs tilladelse
Øster Hornum Idrætsforenings tilladelse
Menighedsrådets tilladelse
Den selvejende Institution Øster Hornum-Hallens tilladelse
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Øster Hornum Idrætsforening | Nibevej 151 | 9530 Støvring | Tlf.: 98 38 57 70 | CVR-nummer: 15644117